top of page

Allmänna villkor till SF Capital Invest AB 1 § Risker avseende finansiella instrument (1) Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Kapital som investeras i aktier eller andra finansiella instrument kan gå förlorat. Du som kund bär därför själv allt ansvar för dina egna placeringar. Du som kund måste själv informera dig om riskerna med att investera i ett finansiellt objekt innan du fattar investeringsbeslut. Dina investeringsbeslut får inte till övervägande del grunda sig på information från Aktiefredrik/SF Capital Invest AB med organisationsnummer 559420–7689. (2) SF Capital Invest AB står inte under finansinspektionens tillsyn. Produkter, tjänster eller annan information som härrör från SF Capital Invest AB skall inte utgöra individuell personlig investeringsrådgivning enligt svensk lag (2007: 528) om värdepappersmarknaden eller lagen (2003: 862) om finansiell rådgivning för kunder. Produkter, information och tjänster skall under inga omständigheter uppfattas som enskilda personliga investeringsrekommendationer enligt lag (1991: 980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt lagen (2007: 528). All information som ges ut inom värdepappershandel är allmän information och det är av stor vikt att kunden gör sina egna analyser. 2 § Tillämpningsområde (1) Nedanstående allmänna affärsvillkor utgör en del av det avtal som sluts via denna hemsida www.aktiefredrik.com, inklusive underdomäner och på samtliga övriga hemsidor tillhörande SF Capital Invest AB (nedan gemensamt benämnda ”Hemsidan”), mellan SF Capital Invest AB med varumärke Aktiefredrik och organisationsnummer 559420–7689, Atterbomsvägen 34, 112 58, Stockholm (nedan ”Säljaren”) och Köparen, samt parternas rättsliga efterträdare. Aktiefredrik är ett varumärke tillhörande ovan bolag. (2) Säljaren utför sina tjänster uteslutande baserat på dessa allmänna affärsvillkor. Avvikelser från dessa allmänna affärsvillkor måste avtalas skriftligen och godkännas av Säljaren för att bli gällande. (3) Dessa allmänna affärsvillkors giltighet omfattar de tjänster som Säljaren erbjuder på denna Hemsida. Köparen accepterar dessa allmänna affärsvillkor som bindande i och med användandet av tjänsterna. 3 § Slutande av avtal (1) Säljarens produktpresentation på denna Hemsida utgör inte ett bindande erbjudande från Säljaren, utan utgör endast ett erbjudande. (2) Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse till Köparens angivna e- postadress. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Sådan mottagningsbekräftelse utgör ingen orderbekräftelse. (3) Avtalet i form av ett köpeavtal uppstår när Köparen gör en beställning och Säljaren a) accepterar beställningen genom en orderbekräftelse; eller b) genomför omedelbar leverans av den vara som Köparen har beställt till den leveransadress som Köparen har uppgivit. (4) Genom orderläggning hos Säljaren på dess Hemsida accepterar Köparen dessa allmänna affärsvillkor och godkänner behandling av sina personuppgifter enligt nedan. (5) Avtalets språk är svenska. 4 § Leveransvillkor (1) Leverans av beställda produkter sker omedelbart i digital form efter att betalningen har tagits emot (se § 5 i dessa allmänna affärsvillkor), såvida ingen skriftligt bekräftad avvikelse har avtalats. Leveransen skickas till den e-postadress som Köparen har angivit i beställningen. Köparen svarar för all information som Köparen uppger i samband med köp, exempelvis uppgifter om e-postadress och Köparens kontaktuppgifter. Säljaren svarar inte för eventuella problem (exempelvis, men inte begränsat till, utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information från Köparen. (2) Vid reklamation på grund av försenad leverans ska Köparen bereda Säljaren skälig tid att fullgöra köpet. 5 § Betalningsvillkor (1) De priser som Säljaren har angivit på Hemsidan vid tidpunkten för beställningen gäller. De angivna priserna gäller uteslutande för beställningar som görs via Hemsidan. De gäller i synnerhet inte för erbjudanden i Säljarens affärslokaler. (2) Köpeskillingen jämte leveranskostnad förfaller direkt till betalning, utan avdrag, då avtalet har slutits. Betalningen sker enligt den betalningsmetod som Köparen valt i samband med beställningen. Vid betalning med kreditkort ges Köparens kontokortsföretag i uppgift att inkassera det fakturerade priset, när Köparen har slutfört beställningen. (3) Samtliga angivna priser på Hemsidan är återförsäljningspriser inklusive lagstadgad moms. Kostnader för frakt och eventuellt porto kan tillkomma. (4) Vid Köparens dröjsmål med betalningen är denne förpliktigad att betala Säljaren dröjsmålsränta som ska beräknas utifrån den gällande referensräntan, fastställd av Riksbanken, med ett tillägg för 9 procentenheter per år. (5) Oberoende av vad som sägs i § 5 (4), har Säljaren rätt till ersättning för skada som uppstår till följd av Köparens dröjsmål (bl.a. lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift) eller annan skada som beror på Köparen. (6) Betalningsalternativ: För närvarande kan Köparen välja mellan att betala via debit-eller kreditkort. 6 § Ångerrätt vid digitala tjänster (1) Digitala tjänster och produkter är undantag från ångerrätten enligt distansköpslagen. Allt material på denna webbsida levereras direkt via digital leverans och därmed kan det ej återlämnas. (2) Genom att genomföra ett köp av en digital tjänst eller produkt godkänner du som kund att ångerrätten har avtalats bort. (3) För mer information om den lagstadgade ångerrätten, besök www.konsumentverket.se (4) Ångerrätten gäller inte vid: a) Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel appar, musik och datorprogram som konsumenten streamar, laddar ner, får på e-post, sms eller mms. Konsumenten ska uttryckligen ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt om hen väljer att få innehållet levererat digitalt. b) Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål. c) Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. 7 § Reklamation och klagomål (1) Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. 8 § Äganderättsförbehåll (1) Säljaren behåller sig äganderätten till varorna fram till och med fullständig betalning för de levererade produkterna har erhållits. 9 § Fel i vara (1) Vid fel i elektroniska produkter har Köparen i första hand enbart rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Först efter två misslyckade försök till avhjälpande eller omleverans, har Köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva avtalet. 10 § Ansvarsbegränsning (1) Köparens rätt till påföljd vid fel i vara följer av gällande lagstiftning, såvida inte annat anges i dessa allmänna affärsvillkor. (2) Vi tar inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av oss respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. 11 § Produktinformation (1) Vi reserverar oss för eventuella källfel, skrivfel och missvisande information gällande våra produkter och tjänster. 12 § Immateriella rättigheter (1) All finansiell information och alla immateriella rättigheter, varumärke, grafik, arrangemang som kan förekomma på denna webbplats tillhör SF Capital Invest AB. Besökare eller kunder har inte rätt att kopiera, ladda ner, publicera, presentera, ändra eller distribuera innehållet på denna webbplats. 13 § Ändring i de allmänna villkoren (1) Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen. 13 § Gällande rätt och laga domstol (1) I den utsträckning som köparen är Konsument ska svensk lag tillämpas. (2) Skulle tvist uppstå med Konsument kan Konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. (3) Den Europeiska Kommissionen har sedan februari 2016 en plattform för EU- konsumenter som syftar till att ge möjlighet till prövning utanför domstol av tvister vid gränsöverskridande e-handel. Denna sida hittas på följande länk: http://ec.europa.eu/odr. (4) Tvist med anledning av konsumentköp avgörs slutligt av svensk allmän domstol. (5) Vid tvist med Näringsidkare ska domstolen på den ort där Säljaren har sitt säte vara laga domstol. (6) Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag. 14 § Ogiltighet (1) Skulle enskild bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor helt eller delvis vara ogiltiga, eller förlora sin rättsliga giltighet vid ett senare tillfälle, ska detta inte beröra övriga bestämmelser. En ogiltig bestämmelse ska ersättas med vad som gäller enligt lag. Detsamma ska gälla om det saknas bestämmelser i dessa villkor.

bottom of page